Český Ski Test
CS
menu

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky účasti na akcích Českého Ski Testu

1. Každý účastník se na akci Český Ski Test přihlašuje na vlastní odpovědnost a pořadatel neodpovídá za jeho případná zranění či poškození jeho vlastního vybavení.

2. Pořadatelem akce Český Ski Test je společnost Outdoor Development s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 1140/17, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 24740861 (dále jen „pořadatel“), která disponuje příslušným oprávněním k pořádání takové akce a zajišťuje komplexně program testování.

3. Každý účastník akce Český Ski Test, který si od pořadatele vypůjčí vybavení určené k testování (viz. seznam přesně popsaných lyží), je odpovědný za jeho případné poškození, ztrátu či úplné zničení, které by způsobil nesprávným zacházením nebo neodpovědným chováním, zejména pod vlivem omamných, návykových látek a alkoholu.

4. Každý účastník nese odpovědnost za ztrátu vybavení určeného k testování, které si za tímto účelem vypůjčil od pořadatele. V případě vzniku škody způsobené pořadateli ztrátou vypůjčeného vybavení, je tento oprávněn domáhat se po účastníku náhrady škody ve výši ceny MOC uvedené výrobcem/dovozcem u daného vybavení, za kterou jej poskytl pořadateli.

5. Vybavení určené pro testování je vyzvedáváno a vraceno výhradě v prostoru k tomu určenému. Toto místo bude předem stanoveno pořadatelem Českého Ski Testu.

6. Registrovaný účastník testování je ten, kdo řádně předem zaplatil poplatek určený pořadatelem, resp. se řádně přihlásil na účast v jednom z balíčků nabízených pořadatelem. Pouze registrovaný účastník má právo testovat lyže a účastnit se doprovodného programu na akci Český Skitest. Platba za registraci může proběhnout hotově, platebním převodem na účet pořadatele, nebo online platební kartou.

7. Registrovaný účastník na akci Český Ski Test obdrží kartičku testera, se kterou má možnost si od pořadatele bezplatně vypůjčit vybavení k testování a nejpozději do 15:30 stejného dne musí zapůjčené vybavení vrátit.

8. Účastník může vybavení testovat maximálně 3 hodiny. V případě přesáhnutí tohoto časového limitu má pořadatel právo účastníkovi odebrat kartičku testera a vyřadit ho z dalšího programu testování.

9. Výuka lyžování probíhá ve skupinách. Velikost skupin určí pořadatel podle aktuálního počtu účastníků. Velikost skupin nepřesáhne 8 lidí.

10. Žádný účastník nemá právo ponechat si lyže do druhého testovacího dne. V případě porušení tohoto pravidla bude pořadatel dané lyže považovat za odcizené a informuje příslušné místní policejní orgány.

11. Při nastavení vybavení pro konkrétního testera pracuje pořadatel akce výhradně s informacemi poskytnutými testerem. Pořadatel nenese odpovědnost za nastavení vybavení pro testování v případě uvedení nepravdivých informací.

12. Pořadatel akce není povinen v případě nepředvídatelných okolností nahrazovat účastníkovi cenu za účast na Českém Ski Testu. Stejně tak pořadatel akce nenese odpovědnost za výluky provozu vleků a lanovek Pitztaler Gletscherbahnen GmbH & CoKG v době pořádání Českého Ski Testu.

13. Každý jeden registrovaný účastník má právo na přihlášení jednoho dítěte ve věku do 10 let do programu Ski Testu zdarma. Takové dítě získává plnohodnotnou účast na Ski Testu s výjimkou možnosti testování lyží.

14. Pořadatel garantuje výuku pro dospělé v blocích po 1,5 hodinách. Účast registrovaných účastníků v těchto blocích pořadatel upraví na začátku akce podle aktuálního počtu účastníků. Výuka dětí bude probíhat ve stejných časech.

15. Pokud se účastník akce pohybuje ve volném terénu mimo značené tratě, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo jiné škodné události způsobené pohybem účastníka mimo značené tratě. Pokud jsou v programu akce zahrnuty aktivity mimo značené tratě, jsou určeny výhradně účastníkům v doprovodu školené a odpovědné osoby s povolením k takové činnosti.

16. Registrovaný účastník souhlasí s použitím kontaktu pořadatelem akce k dalším vlastním marketingovým účelům. Pořadatel se zavazuje neposkytovat informace třetím osobám a chránit důvěrné informace, a to ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

17. Každý registrovaný účastník, i registrované dítě do 10 let cestou svého zákonného zástupce, souhlasí s audiovizuálním zpracováním a fotografováním jeho osoby pořadatelem bezúplatně a bez výhrad, pro účely reklamy a zpracování podkladů Českého Ski Testu do všech medií a pro vlastní účely.

18. Veškeré právní úkony, byť učiněné v zahraničí, smluvní vztahy a následky z nich plynoucí se řídí českým právem.

19. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a podmínek účasti v testování. Současně si pořadatel vyhrazuje právo na vyřazení registrovaného účastníka z akce bez udání důvodu a případný zákaz vstupu do prostoru vyhrazeném pro pořádání akce.

20. Účastník svou registrací souhlasí s těmito podmínkami a současně bere na vědomí povinnost je dodržovat. V opačném případě mu hrozí vyřazení z programu akce a uhrazení odpovídající škody pořadateli.

​​21. Každý účastník akce Český Ski Test, zájemce o účast, registrovaný účastník, účastník partnerské nebo doprovodné akce, člen Ski Test Friends, VIP účastník, souhlasí s použitím emailu pro zasílání obchodních sdělení, novinek a speciálních nabídek v souvislosti s pořádáním akce Český Ski Test.

22. Registrovaný i neregistrovaný účastník, pořadatel jiné nebo podobné akce, případně jakýkoli jiný subjekt pohybující se ve stejném termínu v místě akce, je povinen se informovat a dodržovat smluvní jednání Outdoor Development s.r.o. se svými partnery a partnery třetích stran ve vztahu k pořádání akce Český Ski Test. Porušení takových jednání může vést k vyřazení z programu akce, uložení pokuty až 50 000 EUR, případně k uhrazení odpovídající škody pořadateli.

23. Všechny ceny programu jsou uvedeny vč. 21% DPH.

24. Případné odstoupení od smlouvy, resp. odhlášení, registrovaného účastníka musí proběhnout písemně na adresu Outdoor Development s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Česká republika. Odstoupení od smlouvy, resp. odhlášení, registrovaného účastníka, znamená poplatek 10 % z registrace avšak do maximální výše 800 Kč, tj. vrácení 90 % registračního poplatku do 60 dnů před dnem zahájení akce, současně pak do 14 dnů ode dne registrace. Při odhlášení mezi 59 dny před akcí a prvním dnem akce je vráceno 0 % z registračního poplatku. Při neúčasti na akci je registrační poplatek nevratný.

Update 1.9.2020: V souvislosti s Covid situací jsme zavedli možnosti zrušení účasti zdarma do 48h před zahájením akce. Strženy budou jen manipulační poplatky třetích stran zajištujících transakci (mezi 5 a 10 % z placené částky v závislosti na platební metodě).

25. Případné reklamace účastníka na průběh akce je třeba oznámit písemně na adresu Outdoor Development s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Česká republika, a současně emailem na info@ceskyskitest.cz. Každá taková událost bude posuzována individuálně. Účastník poté bude do 30 pracovních dnů informován emailem o výsledku šetření daného případu.

26. Všechny objednávky akcí a produktů projektu Český Ski Test může udělat pouze osoba starší 18ti let.

27. Společnost Outdoor Development s.r.o. („Správce“ informací) splňuje všechny požadavky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“). Pověřence pro ochranu informací u Správce můžete kontaktovat na gdpr@outdoordevelopment.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb, jejich zefektivnění, dlouhodobé zlepšování a pro vaši lepší informovanost. Dále pak pro Orgány státní správy a jiné státní složky. Vaše údaje budeme ukládat po dobu stanovenou právními předpisy, bez vašeho výslovného nesouhlasu pak i déle než stanovených 10 let. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost poskytnout vám jakékoli služby Českého Ski Testu.

Podmínky účasti dalších partnerů a značek (dále Vystavovatel/é) na akcích Českého Ski Testu

1. Vystavovatel je oprávněn vystavovat, prodávat či jinak zpřístupňovat veřejnosti pouze výrobky, k jejichž nabízení a prodeji je oprávněn a jejich zpřístupněním veřejnosti neporušuje
autorská nebo jiná práva třetích osob.

2. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:

  • nájemné za výstavní plochu po dobu montáže, průběhu Českého Ski Testu a demontáže
  • zařazení do programu akce a prezentace na internetových stránkách www.ceskyskitest.cz a dalších prezentačních místech této akce
  • zajištěn vstup do prostoru akce pro oficiální představitele vystavovatele s platnou objednávkou – počet osob musí být předem předložen a schválen pořadatelem
  • zajištění elektrické přípojky během trvání akce
  • zabezpečení prostoru pořadatelem (pořadatel nepřebírá odpovědnost ani neručí za zboží vystavovatele)
  • zajištění systému vypůjčování lyží a jejich evidence (pro značky, které splní požadavky pro evidenci lyží před akcí)
  • prezentace formou medií a mediálních partnerů akce

3. Zruší-li vystavovatel svoji účast na akci, je povinen uhradit následující storno poplatky (smluvní pokuty):

  • 30 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu více než 91 dnů před zahájením akce
  • 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od 31 do 90 dnů před zahájením akce
  • 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu do 30 dnů před zahájením akce

4. Pořadatel akce Outdoor Development s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné zrušení/přesun akce z důvodů vyšší moci (špatné počasí, zemětřesení, málo sněhu, atp.) nebo na základě rozhodnutí třetích stran a jiných subjektů. Pořadatel v takovém případě zajistí náhradní termín, ve kterém se akce může pořádat. V případě opakovaných zrušení z důvodů vyšší moci se termín akce může přesouvat i vícekrát za sebou.

V případě vládního rozhodnutí o zákazu lyžování nebo uzavření areálu ve spojitosti s epidemií Covid-19 bude akce také přesunuta na jiný termín. Pokud to nebude možné, pořadatel vrátí partnerovi/značce registrační poplatek v plné výši.

5. Vystavovatelé se zavazují účastnit akcí Český Ski Test dle předem domluvených podmínek. Tyto podmínky mohou být sjednány individuálně.

6. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

7. Pořadatel akce neodpovídá vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů,
vybavení a zařízení stánků, obalů, balicích materiálů apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu akce.

8. Účast na akci je na vlastní riziko vystavovatele. Vystavovatel nebude činit Outdoor Development, s.r.o. zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škod vzniklých jako důsledek účasti vystavovatele na veletrhu.

9. Vystavovatel je povinen být po celou dobu veletrhu pojištěn na odpovědnost za škodu.

10. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru akce skladovat nebo používat žádné hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.

11. Po dobu konání akce i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

12. Outdoor Development, s.r.o. zpracovává osobní údaje vystavovatele (dále také jako „subjekt údajů“) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

13. Outdoor Development, s.r.o. zpracovává osobní údaje vystavovatele, které mu v souvislosti s podpisem přihlášky (platí i v případě online přihlášení) nebo smlouvy poskytl z důvodu nezbytnosti pro splnění smlouvy, z důvodu nezbytnosti pro splnění právních povinností, jakož i z důvodu nezbytnosti pro ochranu oprávněných zájmů Outdoor Development, s.r.o. Pořadatel osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem uzavření smlouvy, poskytování plnění podle smlouvy a k jejímu ukončení, dále za účelem případného vymáhání nároků vyplývajících ze smlouvy.

14. Outdoor Development, s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit účast vystavovatele na akci v případě, že vystavovatel svým chováním porušuje dobré mravy nebo pravidla pro uzavírání smluv se spotřebitelem nebo nedodržuje technicko-bezpečnostní předpisy a pokyny.