Podmínky účasti na akcích
Českého Skitestu

 • 1. Každý účastník se na akci Český Skitest přihlašuje na vlastní odpovědnost a pořadatel neodpovídá za jeho případná zranění či poškození jeho vlastního vybavení.
 • 2. Pořadatelem akce Český Skitest je společnost Outdoor Development s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 1140/17, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 24740861 (dále jen "pořadatel"), která disponuje příslušným oprávněním k pořádání takové akce a zajišťuje komplexně program testování.
 • 3. Každý účastník akce Český Skitest, který si od pořadatele vypůjčí vybavení určené k testování (viz. seznam přesně popsaných lyží), je odpovědný za jeho případné poškození, ztrátu či úplné zničení, které by způsobil nesprávným zacházením nebo neodpovědným chováním, zejména pod vlivem omamných, návykových látek a alkoholu.
 • 4. Každý účastník nese odpovědnost za ztrátu vybavení určeného k testování, které si za tímto účelem vypůjčil od pořadatele. V případě vzniku škody způsobené pořadateli ztrátou vypůjčeného vybavení, je tento oprávněn domáhat se po účastníku náhrady škody ve výši ceny MOC uvedené výrobcem/dovozcem u daného vybavení, za kterou jej poskytl pořadateli.
 • 5. Vybavení určené pro testování je vyzvedáváno a vraceno výhradě v prostoru k tomu určenému. Toto místo bude předem stanoveno pořadatelem Českého Skitestu.
 • 6. Registrovaný účastník testování je ten, kdo řádně předem zaplatil poplatek určený pořadatelem, resp. se řádně přihlásil na účast v jednom z balíčků nabízených pořadatelem. Pouze registrovaný účastník má právo testovat lyže a účastnit se doprovodného programu na akci Český Skitest. Platba za registraci může proběhnout hotově, platebním převodem na účet pořadatele, nebo online platební kartou.
 • 7. Registrovaný účastník na akci Český Skitest obdrží kartičku testera, se kterou má možnost si od pořadatele bezplatně vypůjčit vybavení k testování a nejpozději do 15:30 stejného dne musí zapůjčené vybavení vrátit.
 • 8. Účastník může vybavení testovat maximálně 3 hodiny. V případě přesáhnutí tohoto časového limitu má pořadatel právo účastníkovi odebrat kartičku testera a vyřadit ho z dalšího programu testování.
 • 9. Výuka lyžování probíhá ve skupinách. Velikost skupin určí pořadatel podle aktuálního počtu účastníků. Velikost skupin nepřesáhne 8 lidí.
 • 10. Žádný účastník nemá právo ponechat si lyže do druhého testovacího dne. V případě porušení tohoto pravidla bude pořadatel dané lyže považovat za odcizené a informuje příslušné místní policejní orgány.
 • 11. Při nastavení vybavení pro konkrétního testera pracuje pořadatel akce výhradně s informacemi poskytnutými testerem. Pořadatel nenese odpovědnost za nastavení vybavení pro testování v případě uvedení nepravdivých informací.
 • 12. Pořadatel akce není povinen v případě nepředvídatelných okolností nahrazovat účastníkovi cenu za účast na Českém Skitestu. Stejně tak pořadatel akce nenese odpovědnost za výluky provozu vleků a lanovek Pitztaler Gletscherbahnen GmbH & CoKG v době pořádání Českého Skitestu.
 • 13. Každý jeden registrovaný účastník má právo na přihlášení jednoho dítěte ve věku do 10 let do programu Skitestu zdarma. Takové dítě získává plnohodnotnou účast na Skitestu s výjimkou možnosti testování lyží.
 • 14. Pořadatel garantuje výuku pro dospělé v blocích po 1,5 hodinách. Účast registrovaných účastníků v těchto blocích pořadatel upraví na začátku akce podle aktuálního počtu účastníků. Výuka dětí bude probíhat ve stejných časech.
 • 15. Pokud se účastník akce pohybuje ve volném terénu mimo značené tratě, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel akce nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo jiné škodné události způsobené pohybem účastníka mimo značené tratě. Pokud jsou v programu akce zahrnuty aktivity mimo značené tratě, jsou určeny výhradně účastníkům v doprovodu školené a odpovědné osoby s povolením k takové činnosti.
 • 16. Registrovaný účastník souhlasí s použitím kontaktu pořadatelem akce k dalším vlastním marketingovým účelům. Pořadatel se zavazuje neposkytovat informace třetím osobám a chránit důvěrné informace, a to ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • 17. Každý registrovaný účastník, i registrované dítě do 10 let cestou svého zákonného zástupce, souhlasí s audiovizuálním zpracováním a fotografováním jeho osoby pořadatelem bezúplatně a bez výhrad, pro účely reklamy a zpracování podkladů Českého Skitestu do všech medií a pro vlastní účely.
 • 18. Veškeré právní úkony, byť učiněné v zahraničí, smluvní vztahy a následky z nich plynoucí se řídí českým právem.
 • 19. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu a podmínek účasti v testování. Současně si pořadatel vyhrazuje právo na vyřazení registrovaného účastníka z akce bez udání důvodu a případný zákaz vstupu do prostoru vyhrazeném pro pořádání akce.
 • 20. Účastník svou registrací souhlasí s těmito podmínkami a současně bere na vědomí povinnost je dodržovat. V opačném případě mu hrozí vyřazení z programu akce a uhrazení odpovídající škody pořadateli.
 • ​​21. Každý účastník akce Český Skitest, zájemce o účast, registrovaný účastník, účastník partnerské nebo doprovodné akce, člen Skitest Friends, VIP účastník, souhlasí s použitím emailu pro zasílání obchodních sdělení, novinek a speciálních nabídek v souvislosti s pořádáním akce Český Skitest.
 • 22. Registrovaný i neregistrovaný účastník, pořadatel jiné nebo podobné akce, případně jakýkoli jiný subjekt pohybující se ve stejném termínu v místě akce, je povinnen se informovat a dodržovat smluvní dojednání Outdoor Development s.r.o. se svými partnery a partnery třetích stran ve vztahu k pořádání akce Český Skitest. Porušení takových dojednání může vést k vyřazení z programu akce, uložení pokuty až 50 000 EUR, případně k uhrazení odpovídající škody pořadateli.
 • 23. Všechny ceny programu jsou uvedeny vč. 21% DPH.
 • 24. Případné odhášení registrovaného účastníka musí proběhnout písemně na adresu Outdoor Development s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Česká republika. Odhlášení registrovaného účastníka je zdarma, tj. vrácení 100% registračního poplatku, do 1 měsíce před dnem zahájení akce, současně pak do 14 dnů ode dne registrace. Při odhlášení mezi 1 měsícem před akcí a prvním dnem akce je vráceno 0% z registračního poplatku.
 • 25. Případné reklamace účastníka na průběh akce je třeba oznámit písemně na adresu Outdoor Development s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Česká republika, a současně emailem na info@ceskyskitest.cz. Každá taková událost bude posuzována individuálně. Účastník poté bude do 30 pracovních dnů informován emailem o výsledku šetření daného případu. 
 • 26. Všechny objednávky akcí a produktů projektu Český Skitest může udělat pouze osoba starší 18ti let.
 • 27. Společnost Outdoor Development s.r.o. ("Správce" informací) splňuje všechny požadavky vyplívající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále "GDPR"). Pověřence pro ochranu informací u Správce můžete kontaktovat na gdpr@outdoordevelopment.cz. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb, jejich zefektivnění, dlouhodobé zlepšování a pro vaši lepší informovanost. Dále pak pro Orgány státní správy a jiné státní složky. Vaše údaje budeme ukládat po dobu stanovenou právními předpisy, bez vašeho výslovného souhlasu pak i déle než stanovených 10 let. Důsledkem neposkytnutí osobních údajů je nemožnost poskytnout vám jakékoli služby Českého Skitestu.

[loga-lyze/atomic.jpg] [loga-lyze/blizzard.jpg] [loga-lyze/dynastar.jpg] [loga-lyze/k2a.jpg] [loga-lyze/aklogo.png] [loga-lyze/lusti.jpg] [loga-lyze/rossignol.jpg] [loga-lyze/salomon.jpg] [loga-lyze/logo_rtc.png] [loga-lyze/sporten.jpg] [loga-lyze/volant.jpg] [loga-lyze/carbonski.jpg] [loga-lyze/gangsnowboard.jpg] [loga-lyze/goodboards.jpg] [loga-lyze/kastle.jpg] [loga-lyze/kneissl.jpg] [loga-lyze/leki.jpg] [loga-lyze/ltb.jpg] [loga-lyze/nitro.jpg] [loga-lyze/scott.jpg] [loga-lyze/elan.png] [loga-lyze/dynamic.jpg] [loga-lyze/volkl.jpg] [loga-lyze/armada.jpg] [loga-lyze/westige.jpg] [loga-lyze/fisher.jpg] [loga-lyze/nobile.png] [loga-lyze/logo_gloryfy.png] [loga-lyze/LOGO-MAXEL-orizzontale_positivo(1).png]